Referater fra årsmøder og styrelsesmøder i Folkeuniversitetet-Ry

Styrelsesmøde 28. oktober 2019 med referat i kursiv:

1.       Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt

2.       Godkendelse af referat fra 28-01-2019 (vedhæftet mailen med mødeindkaldelsen)
Godkendt uden kommentarer

3.       Meddelelser

a.       Det har ikke været muligt at få kontakt til Per Øhrgaard vedr. foredrag i foråret.

b.       Forårssæsonens datoer: start 20/1 (hold 1) og 27/1 (hold 2)

c.        Ventelisten er pt. på 9 personer

d.       Flemming forespurgte om 1-2 af styrelsens medlemmer havde lyst tiol at deltage i regionsmøderne, som afholdes halvårligt. Det er en bred orientering som måske ikke altid er så relevant for vores lille komite, men til gengæld udmærket at træffe andre komitemedlemmer, og er er som regel en ”kulturel” oplevelse samt lidt at spise inkluderet i møderne.

e.       Karen fra hold 1 meddelte, at hun gerne ville stoppe sit arbejde i styrelsen. Vi takker hende for de mange års deltagelse og ikke mindst de mange gode kager hun har haft med til møderne.

4.       Nyt fra kassereren
Økonomien er god, kassebeholdningen er pt. 57.169,42 kr.
Bente Hagen Jensen fra hold 1 har ikke betalt og svarer heller ikke på mails. Måske har hun slet ikke deltaget? Ib og Lena vil prøve at høre på hold 1 om hun er der eller om nogen på holdet ved noget.

Referentens tilføjede bemærkning: Hun har afkrydset sig på forårets forhåndstilmeldingliste.

5.       Nyt fra IT- og PR-ansvarlige
Ingen bemærkninger

6.       Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7.       Eventuelt
Med udgangspunkt i vores pt. gode økonomi, vil vi prøve om det er muligt at arrangere tur til bogmessen i København for deltagerne, enten inkluderet i studiekredsbetalingen eller for et beskendent gebyr.
Referentens tilføjede bemærkning: Det er måske muligt at arrangere en filmforevisning, da romanen ”Tysktime” som er på forårsprogrammet, har haft filmpremiere i Tyskland primo oktober
Vi blev enige om at det er hensigtsmæssigt at holde årsmøde i januar, så det ligger i forlængelse af regnskabsgodkendelsen. Det kræver at vi retter i vedtægter og forretningsorden.

8.       Næste møde
Næste møde bliver ultimo januar, hvor vi også holder årsmøde

Årsmøde 28. januar 2019 med referat i kursiv:

1.      Valg af ordstyrer: Else

2.      Valg af referent: Flemming

3.      Konstatering af årsmødets lovlige indkaldelse og godkendelse af dagsorden: Godkendt

4.      Aflæggelse af beretning for 2017 & 2018 ved formanden

Begge beretninger godkendt, 2018 beretningen kan ses på vores website.

5.      Aflæggelse af revideret regnskab for 2018 ved kassereren
Regnskab 2018 godkendt. Regnskabet kan ses på vores website.

6.      Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag

7.      Valg til styrelsen: Ib Madsen (hold 1) genvalgt, Inge (hold 2)skifter fra suppleant  

8.      Valg af suppleant: Karen Nielsen (hold 1)skifter til suppleant

Styrelsesmøde 28. januar 2019 med referat i kursiv:

1.      Valg af formand: Flemming blev genvalgt

2.      Besættelse af øvrige poster: Næstformand: Ib, Kasserer: Else, PR- og IT-ansvarlig: Flemming, Lokaleansvarlig: Ib, Sekretær/referent: Inge, Revisor: Anni Humlebæk.

3.       Godkendelse af dagsorden og referat: Referat fra 25-09-2017 Godkendt

4.       Meddelelser: I forbindelse med samarbejdet med Galten, har der været problemer med arbejdsgangen omkring betalingen, vi håber det kommer til at fungere uden for meget bureaukrati, ellers må vi stoppe dette samarbejde.

5.       Nyt fra kassereren: p.t. 46.283,97 kr. på kontoen, der mangler stadig nogle af forårets indbetalinger.
Prisen på lokaleleje blev drøftet, vi var enige om at selv om det er steget med over 50% i løbet af de sidste år, så er prisen stadig OK, da  der er stor tilfredshed med forholdene.

6.       Nyt fra IT- og PR-ansvarlige: Vores website er rimelig godt besøgt, ml. 100 og 200 pr halvår
Med dataregisterloven in mente, besluttede vi at få accept fra deltagerne på at
De sidste udgaver af websitet er udvidet med vedtægter, referater fra årsmøde, styrelsesmøder, Årsregnskab, venteliste og div. praktiske oplysninger.

7.       Status på forårets litteraturstudiekredse: Begge hold er fyldt op ved semesterstart, og vi har 6 på venteliste

8.       Eventuelt: Folkeuniversitetet-Ry bruge deltagernes mailadresse til at sende mails fra de af  vores samarbejdspartnere, som vi finder kan have interesse.

9.     Næste møde: Flemming indkalder omkring efterårssemestrets start

Styrelsens kontaktadresser:

Hold 1:

Hold 2:

Lena Lefevre lena.lefevre@gmail.com

Else Frost else@frostmoller.dk  

Ib Madsen ibm.alken@live.dk

Inge Kastberg ingekastberg@gmail.com

Flemming Simonsen flemming@javngyde.dk

Retur til Læseplan, klik HER